این  سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط اجرایی و … را پیش

                                                                                                    از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات

                                                                                                    سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می نماید.