ردیف

نام دانشکده / دانشگاه

آدرس وب ‌سایت

1

دانشکده علوم پزشکی آبادان

http://abadanums.ac.ir

2

دانشگاه علوم پزشکی اراک

https://arakmu.ac.ir

3

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/fa

4

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

5

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

https://mui.ac.ir

6

دانشگاه علوم پزشکی البرز

http://www.abzums.ac.ir

7

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

http://www.ajums.ac.ir

8

دانشگاه علوم پزشکی یزد

http://www.ssu.ac.ir

9

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://iums.ac.ir

10

دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

http://www.irshums.ac.ir

11

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

12

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

13

دانشگاه علوم پزشکی بم

http://www.mubam.ac.ir

14

دانشکده علوم پزشکی بهبهان

http://www.behums.ac.ir

15

دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

16

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

17

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

18

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

http://www.thums.ac.ir

19

دانشکده علوم پزشکی تربت جام

http://www.trjums.ac.ir

20

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

21

دانشگاه علوم پزشکی جیرفت

http://www.jmu.ac.ir

22

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

http://www.jums.ac.ir

23

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://nkums.ac.ir

24

دانشگاه علوم پزشکی دزفول

http://www.dums.ac.ir

25

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

26

دانشگاه علوم پزشکی زابل

http://www.zbmu.ac.ir

27

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://zaums.ac.ir

28

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://zums.ac.ir

29

دانشگاه علوم پزشکی ساوه

http://savehums.ac.ir

30

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

http://www.medsab.ac.ir

31

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.semums.ac.ir

32

دانشکده علوم پزشکی سیرجان

http://www.sirums.ac.ir

33

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

http://shoushtarums.ac.ir/

34

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

http://shoushtar.ac.ir

35

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

http://www.skums.ac.ir

36

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

37

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

38

دانشگاه علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

39

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir

40

دانشگاه علوم پزشکی قم

http://www.muq.ac.ir

41

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://kaums.ac.ir

42

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir

43

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

44

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

45

دانشکده علوم پزشکی گراش

http://gerums.ac.ir

46

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

http://goums.ac.ir

47

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

http://www.gmu.ac.ir

48

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

http://www.gums.ac.ir

49

دانشکده علوم پزشکی لارستان

https://larums.ac.ir

50

دانشگاه علوم پزشکی لرستان

http://www.lums.ac.ir

51

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

52

دانشگاه علوم پزشکی مراغه

http://mrgums.ac.ir

53

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

54

دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

https://www.nums.ac.ir

55

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

56

دانشگاه علوم پزشکی همدان

http://www.umsha.ac.ir

57

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

http://www.yums.ac.ir

58

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir

59

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

http://www.varastegan.ac.ir

60

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

http://nkums.ac.ir/

61

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

http://www.qums.ac.ir/

62

دانشگاه علوم پزشکی خمین

http://khomeinums.ac.ir

63

دانشکده علوم پزشکی خوی

https://khoyums.ac.ir

64

دانشکده علوم پزشکی شوشتر

https://shoushtarums.ac.ir

65

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

https://umsu.ac.ir