شرح وظایف مدیریت غذا و دارو دانشکده :

تعیین خط مشی و تبیین سیاست های کلی معاونت
نظارت بر نحوه عملکرد بخش های مختلف حوزه معاونت غذا و دارو
هماهنگی بین واحدهای تحت امر شامل مدیریت های دارو ،غذا و اداره آزمایشگاه و واحدها و کمیته های مربوطه
برنامه ریزی و تعیین برنامه های راهبردی حوزه معاونت

ایجاد فضای تعاون و همکاری با سایر قسمت های درون بخشی و برون بخشی در زمینه سامان دهی و بهینه سازی

ارائه خدمات دارویی ،غذایی،بهداشتی و آرایشی

برنامه ریزی و هماهنگی در جهت نشر فرهنگ صحیح مصرف غذا و دارو در جامعه

شرکت در جلسات هیئت رئیسه و ارائه نقطه نظرات

تشکیل جلسات ،کمیته ها و کارگروه های مورد نیاز

 

وظایف واحد دارو:
  1.  بازدید از داروخانه های فعال
  2.  بازدید از انبارهای دارویی
  3.  بازدید از بیمارستان
  4.  بازدید از مراکز بهداشتی
  5. بازدید از کلنیک های ترک اعتیاد
  6. بازدید از مراکز غیر مجاز
  7. گزارش کمبود دارو
  8. دریافت و رسیدگی به شکایات