اجرای دیوار سالن ورزشی دانشکده علوم پزشکی گراش
مناقصه عمومی

اجرای دیوار سالن ورزشی دانشکده علوم پزشکی گراش

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

اخبار اختصاصی:واگذاری بوفه دانشکده به بخش خصوصی

03 مهر 1402