اجرای دیوار سالن ورزشی دانشکده علوم پزشکی گراش
مناقصه عمومی

اجرای دیوار سالن ورزشی دانشکده علوم پزشکی گراش

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

پذیرش 22 دانشجوی پزشکی در دانشکده گراش
معاون آموزش دانشکده گراش اعلام کرد:

پذیرش 22 دانشجوی پزشکی در دانشکده گراش

در سال تحصیلی جدید، 219 دانشجوی جدید جذب دانشکده علوم پزشکی گراش می شوند که 22 نفر از این عزیزان، دانشجویان پزشکی هستند.

اطلاعیه‌ها

آرشیو

اخبار اختصاصی:واگذاری بوفه دانشکده به بخش خصوصی

03 مهر 1402