لیست اخبار صفحه :1
تجدید مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب ستاد
فراخوان

تجدید مناقصه عمومی تامین سرویس ایاب و ذهاب ستاد

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد

تامین سرویس ایاب و ذهاب ستاد
مناقصه عمومی

تامین سرویس ایاب و ذهاب ستاد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:از تاریخ 22 لغایت تاریخ 29 اسفندماه و مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از ساعت 07:30 تاریخ یکم فروردین 1403 لغایت 13 فروردین می باشد

دیدار رییس علوم پزشکی گراش با فرمانده سپاه
بمناسبت میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار انجام شد:

دیدار رییس علوم پزشکی گراش با فرمانده سپاه

رییس علوم پزشکی گراش: سپاه همیشه در کنار علوم پزشکی بوده و هر وقت نیاز به همکاری داشته ایم از هیچ کوششی دریغ نکرده اند و اوج این همکاری نیز در دوران کرونا بود

اطلاعیه‌ها

آرشیو

اطلاعیه:تامین سرویس ایاب و ذهاب ستاد

21 اسفند 1402

اطلاعیه: مناقصه عمومی

07 بهمن 1402